Klachtenreglement

Klachtenregeling

We hanteren een klachtenregeling en klachtenrouting, zodat leerlingen en hun ouders en ook alle personeelsleden weten welke stappen we zetten als iemand een klacht indient. Als u er op schoolniveau niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur van SOML. Daarna kan de klacht worden doorgeleid naar de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC).

Kijk voor meer informatie over klachten en integriteit op de website van SOML.

Vertrouwenspersoon

Elke SOML-locatie heeft minimaal één interne vertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers. U kunt hier terecht bij klachten over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. De schoolvertrouwenspersoon verleent eerste hulp bij klachten in de schoolsituatie en bespreekt de mogelijke vervolgstappen met u.

Onze interne vertrouwenspersoon voor de leerlingen is Terence Vroomen

 

Scroll to top