Medezeggenschap & Ouderraad

Medezeggenschap

Het Grescollege heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en medewerkers van de school en vergadert meerdere malen per jaar. De raad bespreekt met de schoolleiding beleidsaspecten van de school. In het reglement medezeggenschap is vastgelegd welke onderwerpen voor advies dan wel instemming aan de raad worden voorgelegd.

De MR is bereikbaar via mr@grescollege.nl
Data en notulen van deze MR zijn opvraagbaar

Jaarverslag MR

Download hier het MR jaarverslag van het jaar 2020 – 2021.
NB: zodra er een nieuw jaarverslag beschikbaar is wordt deze oudere versie ge├╝pdate.

MR reglement Grescollege

Download hier het MR reglement van het Grescollege

Ouderraad

Onze school heeft ook een ouderraad (OR), gevormd door ouders van leerlingen. De ouderraad behartigt de belangen van ouders en leerlingen in samenwerking met de schoolleiding. Het doel is een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de school en haar onderwijs. Door regelmatig overleg met de schoolleiding kan de ouderraad haar stem laten horen en actief deelnemen aan besluitvorming. Anderzijds informeert de school de ouderraad over actuele en toekomstzaken. Algemene vraagstukken die door ouders worden aangedragen, komen hierbij ook aan de orde.

De OR bereikbaar via e-mail ouderraad@grescollege.nl

Leerlingenraad

Op onze school functioneert ook al enkele jaren een leerlingenraad. Deze bestaat uit een aantal leerlingen die regelmatig bij elkaar komen om te praten over de gang van zaken op school. Hier Leest u meer over de leerlingenraad

Scroll to top