Ziekte, Verlof & Verzuim

De leerlingen zijn verplicht om alle (on- en offline) lessen te volgen zoals die in het lesrooster zijn vastgesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder / verzorger om hierop toe te zien. De school brengt u op de hoogte van onwettig verzuim van hun kinderen. Ook is de schoolleiding verplicht om onwettig verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

In bijzondere gevallen kunt u voor uw zoon / dochter verlof aanvragen, met opgave van reden en de duur van het verlof. Bijvoorbeeld voor een culturele of godsdienstige feestdag, die niet in de vakantieregeling is opgenomen. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende teamleider.
Formulieren bijzonder verlof zijn bij de balie verkrijgbaar, wij sturen deze door naar de desbetreffende teamleider.

Verzuimcoördinator

De eigen coach is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Als de coach zich zorgen maakt, kan deze terecht bij onze verzuimcoördinator en orthopedagogisch medewerker. We vinden het belangrijk om u als ouder / verzorger te betrekken en bespreken dan ook welke ondersteuning of zorg nodig is voor het kind. Daarnaast gaan we altijd het gesprek aan met de leerling zelf, om hem/haar aan te zetten tot reflectie en verantwoordelijk gedrag.

Meer informatie over verzuim en (bijzonder) verlof leest u in de schoolgids.

Scroll to top